Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
     Jesteś tutaj: Regulamin
Adres:
ul. Akademicka 12
27-400 Ostrowiec Św.

    tel. (0-41) 263-21-10
    e-mail: inkubator@wsbip.edu.pl
    http://inkubator.wsbip.edu.pl
 
Masz pytanie? Napisz do nas
Regulamin

Piątek, 18 październik 2007

REGULAMIN
AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
 1. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwany dalej AIP, jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną WSBiP, powołaną przez Rektora, działającą na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, wsparcia działalności gospodarczej oraz promocji samozatrudnienia w środowisku akademickim.
 2. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki świadczenia przez AIP pomocy dla studentów oraz absolwentów WSBiP, którzy zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 6 miesięcy, zwanych dalej Beneficjentami.
 3. Beneficjentami mogą być studenci oraz absolwenci innych szkół wyższych, zamieszkujący w województwie świętokrzyskim.

Rozdział II
Organy AIP

§ 2

Organami AIP są: Rada Nadzorująca oraz Dyrektor

§ 3
 1. Radę Nadzorującą AIP powołuje i odwołuje Rektor.
 2. Rada Nadzorująca składa się z 4 przedstawicieli Uczelni, w tym co najmniej 2 pracowników naukowo - dydaktycznych jednostki uczelnianej związanej z działalnością AIP.
 3. Kadencja Rady Nadzorującej trwa 4 lata.
 4. Rada Nadzorująca:
  1. opiniuje wnioski składane przez Beneficjentów,
  2. pełni funkcje doradcze dla Dyrektora AIP,
  3. sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem AIP.
§ 4
 1. Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektora powołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu, spośród kandydatów przedstawionych przez Radę Nadzorującą.
 3. Kadencja Dyrektora trwa 4 lata.
 4. Dyrektor AIP :
  1. odpowiada za zarządzanie AIP,
  2. kieruje działalnością AIP,
  3. reprezentuje AIP na zewnątrz,
  4. koordynuje współpracę między partnerami AIP, instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorstwami oraz podmiotami funkcjonującymi w inkubatorze.
 5. Przed upływem kadencji Dyrektora odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorującej.
Rozdział III
Pomoc świadczona przez AIP

§ 5
 1. AIP udziela Beneficjentom pomocy w tworzeniu, organizowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej , w szczególności :
  1. udostępnia powierzchnię użytkową inkubatora,
  2. zapewnia dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej ( telefonu, faxu, komputera z internetem, drukarki) oraz podstawowych urządzeń i materiałów biurowych,
  3. prowadzi rachunkowość Beneficjentów,
  4. prowadzi odbiór i wysyłkę korespondencji Beneficjenta,
  5. pomaga w reklamie i promocji za pośrednictwem portalu internetowego AIP ( www.inkubator.wsbip.edu.pl ) oraz materiałów reklamowych ( ulotki, informatory, itp. )
  6. oferuje pomoc merytoryczną ( doradztwo indywidualne, konsultacje ),
  7. organizuje szkolenia, konferencje, seminaria z zakresu przedsiębiorczości, tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  8. organizuje spotkania biznesowe.
 2. Beneficjent może się posługiwać logiem AIP po uzyskaniu zgody Dyrektora.
 3. Rozpoczęcie świadczenia przez AIP pomocy na rzecz Beneficjenta następuje po podpisaniu stosownej umowy.
Rozdział IV
Zasady przyjmowania i funkcjonowania podmiotów w AIP

§ 6
 1. O skorzystanie z pomocy mogą się ubiegać osoby wymienione w § 1 pkt. 2, 3.
 2. Warunkiem skorzystania z pomocy określonej w §5 pkt. 1 od a) do e) jest prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej.
 3. AIP zastrzega sobie prawo przyznawania pierwszeństwa w dostępie do pomocy studentom oraz absolwentom WSBiP.
 4. AIP udziela pomocy w oparciu o złożony wniosek, zawierający opis podmiotu, opis produktów lub świadczonych usług, analizę rynku oraz przewidywanych w okresie inkubacji kosztów i przychodów.
 5. Wniosek przedstawiany jest Dyrektorowi, który po konsultacji z Radą Nadzorującą orzekać będzie o zakwalifikowaniu przedsięwzięcia do pomocy.
 6. Przy ocenie wniosku pod uwagę będą brane w szczególności: oryginalność pomysłu, szanse powodzenia i determinacja Beneficjenta do prowadzenia własnej działalności.
 7. Osoba składająca wniosek zakwalifikowany do pomocy zobowiązana jest do uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej, określonej decyzją Dyrektora, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu.
 8. Po uiszczeniu opłaty pomiędzy AIP i Beneficjentem zostaje zawarta umowa, która wraz z niniejszym Regulaminem określa prawa i obowiązki obu stron.
§ 7
 1. Pomoc w ramach AIP udzielana jest maksymalnie na okres 24 miesięcy.
 2. Beneficjenci zobowiązani są do przekazywania Dyrektorowi AIP comiesięcznego sprawozdania, dotyczącego realizacji określonego we wniosku i umowie przedsięwzięcia.
 3. Beneficjent zobowiązany jest do odprowadzania na rzecz AIP kwoty równoważnej 10 % z każdego zysku osiągniętego w okresie pierwszych 12 miesięcy działalności oraz 20 % w okresie kolejnych 12 miesięcy.
 4. Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia uproszczonej księgi przychodów i rozchodów.
 5. Beneficjent zobowiązany jest rzetelnie wypełniać obowiązki wynikające z umowy oraz niniejszego Regulaminu, jak również stosować się do decyzji Dyrektora.
 6. Podmioty działające w ramach AIP zobligowane są do funkcjonowania zgodnie z przyjętymi normami obyczajowymi i etycznymi, tak aby ich działania nie stanowiły zagrożenia dla środowiska, nie były uciążliwe dla innych podmiotów AIP oraz nie były sprzeczne z misją i celami WSBiP.
 7. AIP może wystąpić wobec Beneficjenta z roszczeniem odszkodowawczym.
§ 8
 1. AIP może pobierać od Beneficjentów opłaty z tytułu udzielania pomocy, określone decyzją Dyrektora, zatwierdzoną przez Kanclerza WSBiP, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Środki zgromadzone na koncie AIP mogą być przeznaczane wyłącznie na działalność regulaminową .
§ 9
 1. Beneficjenci AIP działają na własną odpowiedzialność.
 2. AIP nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich w związku z działaniem lub zaniechaniem Beneficjenta.
Rozdział V
Zakończenie świadczenia pomocy

§ 10
 1. Zakończenie świadczenia pomocy przez AIP następuje w przypadku:
  1. rozwiązania umowy,
  2. wygaśnięcia umowy.
 2. Wypowiedzenie umowy przez AIP może nastąpić z zachowaniem terminów określonych umową lub też ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  1. naruszenia przez Beneficjenta niniejszego Regulaminu oraz postanowień umowy,
  2. niezgodnego z umową wykorzystania środków lub zasobów powierzonych przez AIP,
  3. niewypełniania obowiązku składania sprawozdań,
  4. nierealizowania przedsięwzięcia, na które została przyznana pomoc AIP.
 3. Wypowiedzenie umowy przez Beneficjenta może nastąpić z zachowaniem terminów określonych umową lub też ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez AIP postanowień umowy lub niniejszego Regulaminu.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 11
 1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu przygotowuje Dyrektor AIP po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorującej, z zastrzeżeniem wymogu zatwierdzenia przez Rektora WSBiP, po zasięgnięciu opinii Senatu.
 2. O zmianach niniejszego Regulaminu Beneficjenci zostaną pisemnie powiadomieni co najmniej 30 dni przed ich wejściem w życie.
 3. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Beneficjent ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiedniego zawiadomienia.
§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
§ 13

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po zaopiniowaniu przez Senat Uczelni i zatwierdzeniu przez Rektora.


Miejsce na wizytówkę Twojej firmy.Agencja Rozwoju Lokalnego
w Ostrowcu Św.
Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Ostrowcu, która prowadzi centrum Przedsiębiorczości i Aktywacji Zawodowej ..
                                                         więcej


Cech Rzemieślników i Przedsiębiorów
w Ostrowcu Św.
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostrowcu Świętokrzyskim - grupującym rzemieślników i mała...
                                                         więcej


Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zostało powołane w 1995 roku z inicjatywy samorządu lokalnego i grupy założycielskiej...
                                                         więcejWyższa Szkoła Biznesu
i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Św.
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości (WSBiP) została utworzona na podstawie decyzji Ministara Edukacji Narodowej nr DNS-3-0145-51/AM/96 z dnia 19.03.1996r.

Adres:
ul. Akademicka 12
27-400 Ostrowiec Św.

tel. (0-41) 263-21-10
e-mail: info@wsbip.edu.pl
www.wsbip.edu.pl
Design: S.M.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
ul. Akademicka 12. 27-400 Ostrowiec Św.
tel. (0-41) 263-21-10
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Gospodarki